Колективна угода

КОЛЕКТИВНА УГОДА

МІЖ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ТА ПЕРВИННОЮ ПРОФСПІЛКОВОЮ

ОРГАНІЗАЦІЄЮ СТУДЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

НА 2014-2016 РР.

 1. Загальні положення.

На основі чинного законодавства України між колективом студентів і адміністрацією Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» на засадах соціального партнерства укладається Колективна угода, яка затверджується студентською конференцією.

Колективна угода – документ, який регулює та розвиває навчально – виховні, соціально – економічні та інші відношення між студентами й адміністрацією НТУ «ХПІ».

Положення колективної угоди розповсюджуються на адміністрацію та студентів (незалежно від їх членства в Профспілці) і є обов’язковими як для адміністрації університету, так і для студентів.

Адміністрація НТУ «ХПІ» визнає повноваження комітету первинної профспілкової організації студентів (далі комітету ППОС) як представника колективу студентів університету.

Колектив студентів університету уповноважує комітет первинної профспілкової організації студентів підписати Колективну угоду.

Адміністрація зобов’язується:

1.1. Надавати комітету ППОС в безкоштовне користування необхідні приміщення з обладнанням, освітленням, опаленням, обслуговуванням, охороною, для роботи комітету ППОС і зберігання майна, які він займав станом на 01.09.2013 року; можливість безкоштовно користуватись засобами зв’язку, при необхідності – транспортом.

Відповідальний: ректор, проректор з адміністративно-господарської діяльності.

1.2. Зберігати існуючий порядок безготівкового утримання членських профспілкових внесків студентів та перераховувати їх протягом 3 днів після виплати стипендій на розрахунковий рахунок ППОС.

Відповідальний: головний  бухгалтер.

1.3. Планування та розподіл бюджетних та позабюджетних коштів, що безпосередньо передбачені для студентів, проводити за участю представників комітету ППОС.

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер.

1.4. За погодженням із комітетом ППОС:

 • затверджувати правила внутрішнього розпорядку університету;
 • заохочувати студентів за успіхи у навчальній, науковій та громадській роботі;
 • надавати матеріальну допомогу;
 • видавати накази про відрахування студентів з університету за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку, за скоєння аморального вчинку, не сумісного з продовженням навчання у студентському колективі;
 • видавати накази та розпорядження, що стосуються умов навчання, проживання та побуту студентів.

Відповідальні: ректор, проректори, декани факультетів.

1.5. Надавати можливість комітету ППОС включати представників студентської профспілкової організації до стипендіальних комісій та комісій, на яких розглядаються (вирішуються) питання, що стосуються студентів.

Відповідальні: ректор, проректори, декани факультетів.

1.6. Не накладати дисциплінарні стягнення на студентів, обраних до складу комітету ППОС, а також голів профбюро факультетів без погодження з комітетом ППОС.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, декани факультетів.

 

Комітет ППОС зобов’язується:

1.7. Спільно діяти у заходах, запланованих Колективною угодою, здійснювати постійний контроль за своєчасним виконанням заходів передбачених угодою, інформувати студентів про хід виконання угоди через сайт ППОС, сторінки ППОС у соціальних мережах та університетську газету «Політехнік».

Відповідальний: голова комітету ППОС, голови профбюро факультетів.

1.8. Приймати участь в розподілі та використанні бюджетних коштів, які призначені на соціально-побутові потреби студентів, проведення культурно-виховної, спортивно-оздоровчої роботи, здійснювати заходи щодо їх додаткового залучення.

Відповідальний: голова комітету ППОС.

1.9. Брати участь в обговоренні та розробці нормативних актів університету, які стосуються студентських проблем.

Відповідальний: голова комітету ППОС.

1.10. Брати участь в роботі Вченої Ради університету і рад факультетів.

Відповідальний: голова комітету ППОС, голови профбюро.

1.11. Заслуховувати на своїх засіданнях доповіді керівників підрозділів університету з питань, пов’язаних з проблемами студентів.

Відповідальний: голова комітету ППОС.

1.12. Вимагати призупинення наказів та розпоряджень, що суперечать Статуту ВНЗ і даній угоді.

Відповідальний: голова комітету ППОС.

1.13. Здійснювати правовий захист студентів університету у відповідності з чинним законодавством України.

Відповідальні: голова комітету ППОС, голови профбюро.

 

 1. Навчально-виховна робота зі студентами.

Адміністрація зобов’язується:

2.1. Надавати студентам право на додаткові учбові відпустки за сімейних обставин:

 • при укладанні шлюбу – 3 дні;
 • при народженні дитини (чоловікам) – 3 дні;
 • по смерті членів родини або родичів – 3 дні.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи.

2.2. Надавати студентам, які мають дітей, а також мають високі показники у навчанні, можливість навчатися за індивідуальним графіком згідно з їх заявами.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічно роботи, декани.

2.3. При формуванні розкладу занять дотримуватись норм учбового навантаження та рівномірного розподілу учбових годин протягом тижня.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи.

2.4. За досягнення високих результатів в навчанні, громадському житті університету до студентів  можуть застосовуватись такі види заохочення:

 • об’явлення подяки;
 • нагородження грамотою;
 • нагородження коштовним подарунком;
 • преміювання.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з виховної роботи, декани.

 

Комітет ППОС зобов’язується:

2.5. Приймати участь у роботі з вдосконалення навчального процесу, сприяти підвищенню якості освіти та підготовки спеціалістів.

Відповідальні: голова комітету ППОС, голови профбюро факультетів.

2.6. З метою активізації і вдосконалення діяльності факультетських профорганізацій, а також ефективного керування профбюро, проводити щорічну «Школу профспілкового лідера».

Відповідальні: голова комітету ППОС, голови профбюро факультетів.

 

 1. Соціальний захист та стипендіальне забезпечення.

 Адміністрація зобов’язується:

3.1. При отриманні бюджетного фінансування, формувати фонд соціальної допомоги студентам, аспірантам і докторантам НТУ «ХПІ», у розмірі не менше 10% стипендіального фонду.

Відповідальні: ректор, головний  бухгалтер.

3.2. Використовувати фонд соціальної допомоги студентам у відповідності з Положенням про фонд соціальної допомоги студентам, аспірантам і докторантам НТУ «ХПІ», затвердженим адміністрацією і комітетом ППОС.

Передбачити у зведеному кошторисі Фонду соціальної допомоги університету фінансування цільових програм соціальної підтримки студентства (оздоровлення, медичне обслуговування, культура і спорт тощо).

Відповідальні: ректор, головний  бухгалтер.

3.3. Забезпечити своєчасну сплату стипендії не пізніше 22 числа поточного місяця на картковий рахунок студента у відповідному банку згідно з чинним законодавством, інформувати студентів про затримки стипендії.

Відповідальні: ректор, головний  бухгалтер.

3.4. Узгоджувати з комітетом ППОС призначення стипендіальних надбавок, преміювання та інші форми матеріального заохочення студентів.

Відповідальні: ректор, проректори, декани, завідувачі кафедр.

3.5. Узгоджувати з комітетом ППОС кандидатури, що висуваються на здобуття стипендій Президента України, Верховної Ради, іменних стипендій, Вченої ради НТУ «ХПІ» тощо.

Відповідальні: ректор, проректори, декани.

3.6. У випадках залучення студентів до робіт, не пов’язаних з виконанням навчального плану, укладання угод на дані роботи проводити за участю комітету ППОС із додержанням належних умов праці, проживання та відпочинку.

Відповідальні: ректор, проректори, декани.

3.7. Надавати пільги за проживання в гуртожитках студентам з числа сиріт; інвалідів війни та інвалідів І та ІІ групи; осіб, батьки яких є шахтарями зі стажем підземної роботи не менше 15 років, або загинули на виробництві чи стали інвалідами І та ІІ групи; учасників бойових дій; напівсиріт (розлучення батьків не враховується); постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та віднесені до І або ІІ категорії; з багатодітних сімей, якщо окрім дитини студента є двоє чи більше дітей віком до 18 років; студентським сім’ям, які мають дітей; одиноким матерям.

Відповідальні: ректор, директор студмістечка, головний  бухгалтер.

 

Комітет ППОС зобов’язується:

3.8. Приймати участь у розподілі коштів Фонду соціальної допомоги, дотримуючись соціальної справедливості.

Відповідальні: голова комітету ППОС, голови профбюро факультетів.

3.9. Вести облік студентів пільгового контингенту (сиріт, напівсиріт, інвалідів, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, з малозабезпечених сімей, що мають дітей тощо), забезпечувати сплату матеріальної допомоги та реалізацію інших пільг, що передбачені законодавством.

Відповідальні: голова комітету ППОС, голови профбюро факультетів.

3.10. Захищати права студентів, вимагаючи від Міністерства освіти і науки своєчасної сплати стипендії та інших статей бюджетного фінансування.

Відповідальні: голова комітету ППОС.

3.11. Надавати матеріальну допомогу:

 • Студентам-сиротам, інвалідам, чорнобильцям;
 • Студентам з малозабезпечених сімей, студентським сім’ям, які мають дітей;
 • Родині студента у випадку його смерті, смерті його близьких (батька, матері, дружини, чоловіка тощо) за рахунок Фонду соціальної допомоги університету та за рахунок профбюджету ППОС НТУ «ХПІ».

Відповідальні: голова комітету ППОС, головний бухгалтер ППОС.

3.12. Приймати участь у відборі кандидатур, що висуваються на здобуття стипендій Президента України, Верховної Ради, іменних стипендій, Вченої ради НТУ «ХПІ» тощо.

Відповідальні: голова комітету ППОС, голови профбюро.

3.13. Захищати права студентів – членів Профспілки щодо забезпечення пільгового проїзду у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України у суворій відповідності з вимогами ст. 54 Закону України «Про вищу освіту» та ст. 9 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді».

Відповідальні: голова комітету ППОС, голови профбюро.

 

 1. Покращення житлово-побутових умов.

Адміністрація зобов’язується:

4.1. Проводити роботу з комплектування гуртожитків, а також прилеглих територій інвентарем і обладнанням відповідно до санітарних норм.

Відповідальні: проректор з перспективного розвитку, проректор з адміністративно-господарчої діяльності, директор студмістечка.

4.2. При формуванні плану підготовки університету до нового навчального року забезпечити пріоритетне виконання робіт з ремонту життєво необхідних комунікацій та інженерних мереж гуртожитків студмістечка силами відповідних підрозділів університету, студентськими бригадами та будівельними загонами студентів. Спільно з комітетом ППОС формувати перелік першочергових об’єктів капітального ремонту студмістечка. Залучати, за додатковими угодами, кошти підрозділів університету для підготовки студмістечка до нового навчального року.

Відповідальні: проректор з перспективного розвитку, проректор з адміністративно-господарчої діяльності, директор студмістечка.

4.3. Укладати зі студентами, що навчаються в НТУ «ХПІ», індивідуальні договори на проживання при поселенні у гуртожитки. Поселення до гуртожитків проводити згідно з поданням комісій з поселення факультетів, за погодженням з житлово-побутовою комісією комітету ППОС.

Відповідальні: ректор, директор студмістечка.

4.4. Забезпечити дотримання в гуртожитках затверджених «Правил внутрішнього розпорядку у гуртожитках НТУ «ХПІ» і діючого «Положення про студентський гуртожиток НТУ «ХПІ», дотримання санітарних норм проживання у гуртожитках за рівнем шуму в вечірній та нічний час, що утворюють заклади та підприємства, які орендують приміщення на території студмістечка НТУ «ХПІ».

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, директор студмістечка.

4.5. Надавати у розпорядження комітету ППОС кімнати №№ 3803, 3805, 4803, 4805, 5803, 5805 гуртожитку № 1 «Гігант» для поселення профспілкового активу.

Відповідальні: ректор, директор студмістечка.

 

Комітет ППОС зобов’язується:

4.6. Приймати участь в розробці та обговоренні проектів капітального і поточного ремонту гуртожитків, формувати необхідні бригади та загони з числа студентів.

Відповідальні: голова комітету ППОС.

4.7. Приймати участь в розподілі місць в гуртожитках і поселенні студентів у відповідності з «Положенням про студентські гуртожитки НТУ «ХПІ».

Відповідальні: голови профбюро, житлово-побутова комісія.

4.8. Забезпечити керівництво групами громадського порядку в гуртожитках. Продовжувати сумісну роботу та взаємодію житлово-побутової комісії комітету ППОС зі студрадами гуртожитків.

Відповідальні: голова житлово-побутової комісії, голови студрад.

4.9. Здійснювати постійний контроль за дотриманням в гуртожитках затверджених «Правил внутрішнього розпорядку у гуртожитках НТУ «ХПІ» і діючого «Положення про студентський гуртожиток НТУ «ХПІ», санітарного стану в гуртожитках та окремих кімнатах. Проводити щорічні конкурси «Краща кімната в  гуртожитку» та «Кращій гуртожиток НТУ «ХПІ».

Відповідальні: голова житлово-побутової комісії, голови студрад.

4.10. Здійснювати контроль за якістю обслуговування студентів в пунктах громадського харчування на території університету і студмістечка, своєчасно реагувати на скарги студентів щодо якості харчування та обслуговування.

Відповідальні: голови комісій комітету ППОС, голови профбюро.

 

 1. Організація дозвілля студентів та укріплення матеріальної бази об’єктів культури.

Адміністрація зобов’язується:

5.1. Утримувати в належному стані приміщення, забезпечувати музичними інструментами та спортивним інвентарем для проведення культурно – масової та спортивно – масової роботи, що є на балансі університету.

Відповідальні: проректор з адміністративно-господарської діяльності.

5.2. Надавати вказані приміщення комітету ППОС в безкоштовне користування для організації культурно – масових та спортивних заходів.

Відповідальні: ректор, директор Палацу студентів.

 

Комітет ППОС зобов’язується:

5.3. Сприяти розвитку різноманітних форм роботи з організації факультетської самодіяльності та дозвілля студентів. Спрямовувати кошти профбюджету для проведення різноманітних культурно – масових заходів в НТУ «ХПІ».

Відповідальні: голова комітету ППОС, культурно – масова комісія.

5.4. Забезпечити розподіл квитків на культурно – масові і спортивні заходи.

Відповідальні: заступник голови комітету ППОС.

5.5. Організовувати та проводити щороку в Палаці студентів музичний фестиваль «Зоряна планета «Політех», лігу КВК «Політехнічна», конкурс – фестиваль «Старт дає Політех» та інші заходи.

Відповідальні: голова комітету ППОС, культурно – масова комісія.

 

 1. Спортивно-оздоровча робота зі студентами.

Адміністрація зобов’язується:

6.1. Проводити роботу з покращення умов проживання у спортивно – оздоровчих таборах та санаторії – профілакторії «Політехнік» для забезпечення оздоровлення та відпочинку студентів.

Відповідальні: ректор, голова табірної комісії, начальники СОТ, головний лікар СП «Політехнік».

6.2. Спільно з комітетом ППОС проводити роботу щодо здешевлення вартості оздоровлення та відпочинку студентів.

Відповідальні: ректор, голова ППОС, начальник ПФВ.

6.3. Надавати кошти для облаштування спортивних кімнат у гуртожитках.

Відповідальні: ректор, начальник ПФВ.

6.4. При оформленні абонементів для занять в секціях з різних видів спорту, які є у спорткомплексі НТУ «ХПІ» та плавальному басейні, встановити для студентів НТУ «ХПІ» – членів профспілки, пільгову оплату в розмірі 50 % від встановленої суми.

Відповідальні: ректор, спортивний клуб «Політехнік».

 

Комітет ППОС зобов’язується:

6.5. Брати участь у комплектуванні заїздів до санаторію – профілакторію «Політехнік» та спортивно – оздоровчих таборів, організовувати продаж путівок у ці заклади.

Відповідальні: головний бухгалтер та оздоровча комісія комітету ППОС.

6.6. Сприяти підготовці спортивно – оздоровчих таборів до літнього оздоровчого сезону.

Відповідальні: голова комітету ППОС, голови профбюро.

6.7. Організувати дійсний контроль за роботою спортивно – оздоровчих таборів і санаторію – профілакторію університету щодо умов оздоровлення та відпочинку студентів.

Відповідальні: голова комітету ППОС, оздоровча комісія комітету ППОС.

6.8. Спрямовувати кошти профбюджету для проведення різноманітних спортивно – масових заходів в НТУ «ХПІ» (факультетських спартакіад, першостей з різноманітних видів спорту тощо) на призи ППОС.

Відповідальні: голова комітету ППОС, спортивно – масова комісія.

6.9. Приймати участь в організації та проведенні спартакіади НТУ «ХПІ» та Універсіади.

Відповідальні: голова комітету ППОС, спортивно – масова комісія.

 

 1. Гарантії діяльності профспілкової організації студентів.

7.1. Правовою основою Угоди є Закон України «Про колективні договори і угоди», а також угоди між Міністерством освіти і науки України та Центральним комітетом профспілки працівників освіти і науки України.

7.2. Адміністрація визнає комітет ППОС університету представником інтересів студентства з питань навчального процесу, соціально – економічних, житлово – побутових та інших відношень, пов’язаних зі студентами.

7.3. Угода укладається терміном на 3 роки, набирає чинності з моменту затвердження її на конференції і діє відповідно до чинного законодавства.

7.4. Зміни та доповнення до Угоди вносяться протоколом протягом всього терміну дії Угоди.

Расскажите друзьям